Historie sboru - SDH Jistebnice

Přejít na obsah

Historie sboru

SDH Jistebnice > Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Jistebnici byl založen 15. června roku 1878. Tehdejší obecní zastupitelstvo schválilo Stanovy sboru a vykonávání policie požární bylo tímto převedeno na nově založený Hasičský sbor. Jako první dal k založení podnět tehdejší starosta obce Augustin Lauda, který oslovil všechny občany obce s tím, že se zřizuje sbor dobrovolných hasičů a vyzval je, aby jich do sboru vstoupilo co nejvíce.
První rok bylo 14 zakládajících členů, 39 přispívajících a 52 činných členů. Tehdejší císař věnoval ze svých důchodů hasičskému sboru 50 zlatých na nákup hasičských potřeb. Patronem sboru byl baron Nádherný, který věnoval na činnost 200 zlatých a stavební dřevo na stavbu cvičného leziště. Aby byl sbor řádně vycvičen a mohl dobře vykonávat v případě vypuknutí ohně svoji práci, byl povolán k jeho výcviku roku 1879 cvičitel Lov ze Sušice a roku 1884 cvičitel Čeněk z Votic. Že tento výcvik nebyl zbytečný, potvrdilo se již roku
1880, kdy zasahoval sbor poprvé a to velmi zdatně v Jistebnici „Na Pankráci" a následně ještě v témže roce v dnešní Palackého (v domě č. 32 požár vypukl) a Táborské ulici, kde padlo za oběť ohni 54 obytných budov i s přilehlými hospodářskými budovami.
Začátky práce sboru nebyly lehké, protože na vlastní činnost sboru chyběly jak peníze, tak i potřebné pomůcky. Činnost sboru byla dále rozvíjena a upevňována odbornými přednáškami, praktickými ukázkami i veřejnými cvičeními, které byly prováděny samotným sborem a to s velkými úspěchy a velmi dobrým hodnocením od občanů. Sbor měl velmi široké pole působnosti, od svého založení do roku
1908 vyjel k 71 požárům, u kterých členové účinně pomáhali.Byl také založen ochranný sbor, do kterého byli zařazeni starší členové sboru, kteří měli za úkol dozor nad vynesenými věcmi z požářiště. Byla také zřízena pohřební pokladna, která zanikla v roce 1953 při měnové reformě. Její finanční zůstatek byl věnován místní školní jídelně.
Do činnosti sboru byla také postupně zařazována samaritní služba. Sbor se zúčastňoval různých akcí, jako okrsková cvičení, župní srazy, okrskové a župní sjezdy a výstavy fotografií. Pravidelně se provádělo cvičení a školení členů. Největší problémy byly po zásazích v zimních měsících, protože nebyla možnost kde usušit hadice, které se nakonec sušily v místní pekárně pod pecí.
Nezapomínalo se ani na nástupce sboru. V roce
1932 byl zřízen odbor žáků, který měl 13 členů. Nemalé byly také problémy s výstrojí členů, například v roce 1937 bylo zakoupeno 36 blůz, čapek a opasků. Jelikož sbor neměl na celé zaplacení dostatek peněz, bylo na obci, aby zbylou část uhradila i s úroky.
Od roku
1938 až do roku 1945 byla činnost hasičů značně omezena a byla zaměřena pouze na hašení ohňů. Veškeré jiné akce musely být úředně povoleny a proto byly výrazně omezeny. Po osvobození se pomalu začal chod sboru dostávat do normálních kolejí, nebylo to však ideální, počáteční elán byl brzděn různými reorganizacemi jak ve sboru, tak i v celostátním vědem hasičstva.
V roce
1953 dochází k přejmenování organizace na Svaz požární ochrany. Jsou organizovány akce k získám odznaku „Vzorný požárník", provádí se plnění úkolů na úseku prevence a represe, začíná práce s mládeží a v ženském hnutí, organizují se dobrovolné brigády na opravy zbrojnice, techniky a pomoc obci při různých pracích.Stále se znovu řeší problémy s výstavbou nové zbrojnice, ovšem jako vždy bez úspěchu. Přicházejí dlouhá léta tzv. stereotypu, údržba techniky, oprava značně nevyhovující zbrojnice, nácviky na soutěže, zimní školení členů, pořádání již tradičních každoročních plesů, brigády na různých akcích obce, v místním JZD, a pod. Samozřejmě, že na hlavní poslání a účel organizace se nezapomíná, to vše bylo plněno.
Na začátku 60 let podstatně ochabla činnost mladých požárníků. Tak probíhala 60-tá léta, znovu se žádalo o výstavbu nové zbrojnice, ale zase marně. V roce
1966 byl udělen naší organizaci čestný odznak „Za příkladnou práci" krajským výborem ČSPO. V dalším roce je do okresního výboru ČSPO z naší organizace zvolen do funkce okresního velitele náš dlouholetý člen. Děd František. V roce 1968 jsou místní požární jednotky přejmenovány na „Požární sbory". Sbor je obvodovou výjezdní jednotkou, znovu se nárokuje nutnost výstavby nové zbrojnice, ale marnost nad marnost, i ve vysokých funkcích se opomíjí. Podobně jako léta minulá míjela i léta sedmdesátá, v roce 1978 bylo významné výročí pro sbor a sice 100 let od jeho založení . Byla slavnostní členská schůze, při které byly předány vybraným členům plakety, medaile, nebo jinéá vyznamenání, bylo provedeno námětové cvičení, uspořádána výstava historické i stávající techniky, dále výstava fotografií o činnosti sboru a pod.
Začala léta osmdesátá a v roce
1983 se obnovuje práce se školní mládeží, byla utvořena družstva mladých požárníků, které vedou zkušení instruktoři Pinc František, Němeček Blahoslav a Němečková Hana. Práce se začíná dařit, z mnoha soutěží si tito budoucí nástupci sboru přiváželi diplomy a jiná ocenění. Za odměnu byly pro ně pořádány letní tábory, kde se dále zdokonalovala jejich odbornost. Tyto veškeré akce byly financovány naším sborem i když děti byly z jiných sborů v rámci okrsku. Tak zvaná návratnost nových členů z družstev mladých požárníků byla tehdy minimální, ale od započaté práce upuštěno nebylo, práce s mládeží pokračovala dále. V devadesátých letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s obcí, je zakoupeno řezivo a členové sboru brigádnicky zhotovují pro děti stany s podsadami, je zakoupeno vybavení táborové kuchyně, velké potřebné stany a postupně veškeré další věci k táboření. Práce s „ mladými požárníky", jak je v této době uvádíme nadále pokračuje. V dnešní době se vynaložené prostředky a práce s mládeží náležitě vrací v podobě nových členů sboru, je to znát při činnosti sboru a i při soutěžích, které jsou uskutečňovány.
V roce
1995 došlo k ukončení činnosti mladých požárníků. Odstupující vedoucí jsou po zásluze za dosavadní dobrou práci odměněni. V následujícím roce se ujímá vedení mládeže Ryjáčková Romana a Kothajová Zuzana. V roce 1998 získal sbor nové mladé členy, manžele Netolických, kteří se velmi ochotně zapojili do práce s mládeží. V roce 2001 bratr Netolický přebírá funkci vedoucího mladých hasičů. Družstva si vedou velmi dobře,umísťují se v soutěžích vždy na předních místech.
V roce
2002 při velkých záplavách které postihly i naší oblast, musely děti opustit stanový tábor, neboť hrozilo jeho zaplavení, ke kterému nakonec nedošlo. Práce s dětmi se v dalších letech dostává na velmi dobrou úroveň. Za odměnu jsou pro členy družstev pořádány akce v podobě výletů, stanování v přírodě, návštěva u profesionálního HZS v Táboře a pod. Vybavení jejich klubovny je postupně doplňováno novým nábytkem.
V roce
1988 měl sbor 110. výročí založení, které bylo důstojně oslaveno jak slavnostní schůzí, tak i odměnami jednotlivých členů. Sboru byla udělena medaile"Za zásluhy", jako ocenění dlouholeté záslužné práce v oblasti svazové i společenské. V dalším roce došlo k zrušení Svazu požární ochrany a na mimořádném celostátním sjezdu 1. a 2. prosince 1990 byl přijat nový název „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka". Na práci sboru se kromě politické přípravy nic neměnilo. Stále přetrvávalo problematické uložení požární techniky, které bylo parkováno v již zcela nevyhovujících podmínkách a tak vedení našeho sboru, jeho zástupci Blahoslav Němeček, Karel Jahoda a Děd František mladší, oslovilo zastupitelstvo obce a požádalo o možnost vybudovat novou hasičskou zbrojnici. Tehdejší starosta obce, pan Miroslav Podzimek se zastupitelstvem obce byli této žádosti příznivě nakloněni a tak došlo k dohodě v níž se sbor zavázal k tomu, že veškeré práce které budou moci jeho členové vykonat, provedou formou brigád. Materiál, ostatní potřebné další práce a stránku finanční bude zajišťovat obec.
První výkop základů započal 5. června
1997. Na stavbě se pracovalo pravidelně ve středu odpoledne a o sobotách celý den a v nutných případech dle potřeby. Dostavovalo se 10 až 15 aktivních členů, kteří měli o vybudování zájem, ostatních jako by se to netýkalo. Stavba zdárně pokračovala i přes skeptické názory ostatních členů i občanů. Také při stavbě pomáhali pracovníci obce, firmy GS Technik, členové hasičského sboru Smrkov, mysliveckého sdružení Orlov, rybářského svazu Jistebnice a nemůžeme zapomenout ani na naše mladé hasiče, kteří také podle svých sil pomáhali.
Také v roce
1998 se pokračovalo se stavbou jak počasí dovolilo. Cíl pro tento rok byl takový, aby byla stavba dodělána „pod střechu". Vše se opravdu podařilo a stavba byla v listopadu přerušena a zazimována. Byl to takový nepsaný úkol členů ke stodvacátému výročí založení sboru. Na počest 120 let založení sboru byla uskutečněna pro občany i členy výstava historické i současné techniky s doložením množství dobových fotografií, proběhla slavnostní schůze, dekorování členů odznaky i plaketami a následovala taneční zábava.
Rok
1999 byl rokem na který mamě čekali naši předchůdci ze sboru: dokončili jsme a zprovoznili novou hasičskou zbrojnici! Byla to velká událost, když jsme mohli jako první zasednout 10. prosince při valné hromadě ve velké klubovně a užívat si tak plod naší práce. Tímto ne jenom my, ale i hasičská technika se dočkala důstojného stánku.
Rok
2000 byl ve znamení dokončovacích prací na hasičské zbrojnici, která byla slavnostně předána do užívání 20. října. Práce trvaly celkem 26 pracovních měsíců, stály hodně pracovního úsilí, vyžadovaly pevné nervy a vzájemné pochopení, ale stálo to za to a členská základna tímto děkuje všem, kteří se na výstavbě jakýmkoliv způsobem podíleli, ať to byli jednotlivci, firmy, společenské organizace, obec, sponzoři, nebo samotní členové sboru. Při výstavě zbrojnice odpracovali naši členové zdarma 3 720 hodin. Myslivecké sdružení Orlov 170 hodin a členové SDH Smrkov 77 hodin. Velký dík také patří tehdejšímu starostovi obce panu Miroslavu Podzimkoví. Díky všem. Při slavnostním otevření byla uspořádána výstava veškeré hasební techniky kterou sbor vlastní v garážích, a výstava všech dostupných fotografií o sboru a obci ve velké klubovně. O tuto akci byl neobyčejný zájem, přišlo na 200 občanů.
„Dům hasičů", tak se jmenuje naše dílo. V průčelí je umístěna socha svatého Floriána patrona hasičů, v přízemí jsou garáže, kde jsou zaparkovány dvě Tatry 148 a Avia 30 s veškerým vybavením, dílna, sklad, věž na sušení hadic a kompletní sociální zařízení. Jsme vedeni jako zásahová jednotka 3. stupně. V poschodí je společenská velká klubovna s malou kuchyňkou a barem, malá klubovna mladých hasičů, nezbytné WC a úklidová komora. Dále je ve stejném podlaží byt 3+1 s příslušenstvím. Klubovny jsou velmi dobře vybaveny zařízením, poháry, historickými i současnými fotografiemi a samozřejmě nechybí ani sborový prapor.
Rok
2002 byl poznamenán velkými povodněmi, při kterých náš sbor také zasahoval a po zásluze byl oceněn diplomem a  poděkováním z ministerstva vnitra. Byl zakoupen ručně vyšívaný oboustranný spolkový prapor od fy. Velebný z Ústí nad Orlicí.
V roce
2003 kdy uplynulo 125 let od založení sboru, jsme navázali družbu se SDH Jistebník. Slavnostně byl svěcen spolkový prapor v místním kostele, obřad byl spojen se mší za zemřelé členy sboru. Poté se odebral slavnostní průvod v čele se spolkovým praporem k pomníku padlým ve světové válce, kde za zvuků státni hymny byl položen věnec. Odtud se pokračovalo ke zbrojnici, která byla vysvěcena. Následovala prohlídka vystavené techniky, vozového parku a zbrojnice a také pohoštění hostů. Dále byla v sále KD slavnostní schůze za účasti pozvaných hostů, starosta OSH ČMS, bratr Měchura, páter Norbert Vehovský, který se vyjádřil, že svěcení praporu a zbrojnice je mimořádná událost nejen pro něho, ale i pro členy sboru, hosty i ostatní občany, dále starosta obce se členy zastupitelstva, starosta a zástupci  družebního SDH Jistebníku, SDH Sedlec, Božejovic, Hůrky, Orlova, Pohoří a Vlásenice. Ostatní pozvaní se nedostavili. Některým členům bylo předáno ocenění ve formě čestných uznání a medailí. Všem přítomným byly rozdány upomínkové předměty. V tomto roce jsme zasahovali u osmi ohňů. Stav členské základny v tomto roce je 49 mužů a 19 žen.
Rok
2004 byl ve znamení voleb nového výboru sboru, který také navrhl členské základně obnovit pro naše členky oslavu 8. března - bývalého MDŽ, což bylo schváleno. U příležitostí republikového 140. výročí vzniku PO byly na návrh výboru uděleny aktivním členům pamětní medaile.
V roce
2005 vyjížděla zásahová jednotka k devíti zásahům. Bylo zakoupeno 15 vycházkových stejnokrojů  nové verze. Také přijali naše pozvání hasiči z Jistebníku a tak jsme jim mohli oplatit pohostinnost a zábavu. Probíhalo školení členů zásahových jednotek a školení MUDr. Kratochvíla ze záchranného sboru Tábor. Stručný přehled získávání požární techniky pro potřeby hasičského sboru v Jistebnici: technika a věcné prostředky PO byly získávány z darů občanů, příspěvků obce a vlastní kulturní a společenskou činností, jako bylo hraní divadelních představení, plesy, taneční zábavy a různá veřejná vystoupení.

Rok
2007 byl bohatý na výjezdy: jen za první čtvrtletí bylo šest výjezdů. Pro zásahovou jednotku  se rozšířila působnost na obec Radkov a její přilehlé osady. Sbor obdržel od OSH medaili za příkladnou práci. V tomto roce se uskutečnil zájezd na Šumavu z Bavorské strany, kde nám dělal průvodce Mgr. František Kadoch. Též proběhlo snížení stavu členské základny o nečinné členy a od tohoto roku dáváme naším jubilantům zahrát písničku pro radost v rádiu. Na VVH v tomto roce převzal bratr František Děd starší z rukou starosty OSH záslužný odznak za rozvoj dobrovolného hasičstva.

V roce 2008 jsme oslavili 130. výročí založení našeho sboru. Významným hostem tohoto výročí byl hejtman Jihočeského kraje Dr. Jan Zahradník. Při této příležitosti byla vydána brožura událostí sboru za posledních třicet let. Též jsme se  zúčastnili  oslav 75. výročí založení českého hasičského sboru v Jistebníku. Nelze opomenout ani 25. výročí založení Mladých hasičů našeho sboru včetně  pořádání podzimního kola hry Plamen. V tomto roce naši dorostenci přivezli stříbrné medaile z krajské soutěže v Prachaticích. V naší klubovně jsme přivítali návštěvu seniorů z družebního města Erlachu ve Švýcarsku a proběhlo první pálení Vater na počest T. G. Masaryka.

V roce 2009 jsme kromě běžné činnosti uspořádali zájezd do Starého Plzence, Rokycan a Plzně. Bylo zakoupeno pět kompletních vycházkových uniforem. V tomto roce proběhly volby jak ve sboru, tak v okrsku, kde máme čtyři naše členy. Při volbách do OSH byl jako vedoucí rady velitelů zvolen bratr František Děd mladší a jako zástupce vedoucího rady mládeže byl zvolen bratr Jaromír Netolický.

V roce 2010 proběhl první návrh na vybudování táborové základny u rybníka Kaplice a obcí Jistebnice byly zakoupeny dvě stavební buňky. Dále jsme zakoupili první velký stan, který se plně osvědčil při zajištění občerstvení soutěže „Hry bez hranic. V červenci byl delegátem sjezdu SH ČMS náš člen bratr František Děd mladší. V Jistebnici probíhala rekonstrukce místního rozhlasu, kde jsme jako partneři pro účel provozování.

V roce 2011 se po skončení táboření  na táborové základně u rybníka Kaplice uskutečnil výcvik naší zásahové jednotky. V tomto roce se  Jistebnice opět stala městem.

V roce 2012 proběhly oslavy 750 let založení města Jistebnice, na kterých jsme se nemalou mírou podíleli. Na tyto oslavy byly pozvány naše družební sbory a významné osobnosti politického a společenského života, včetně náměstka ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Miloše Svobody. V tomto roce bylo zjištěno, že naše první sborová kronika je uložena ve Státním archivu.

V roce 2013 sbor zavedl podvojné účetnictví a internetové bankovnictví. V tomto roce proběhly oslavy 135. založení sboru. Ve spolupráci s filatelistou ing. Říhou bylo k tomuto výročí zhotovena nálepka na doporučené dopisy. Zásahová jednotka provedla ukázkové cvičení a výcvik pro firemní jednotku na Monínci. V našem Domě hasičů proběhl den otevřených dveří pro ZŠ a MŠ Jistebnice ve spolupráci se Střední hasičskou školou v Dubně u Příbrami.


V roce 2014 proběhly volby s tímto složením nového výboru: Starosta Blahoslav Němeček, místostarosta Jaromír Netolický, jednatel Stanislav Děd st., velitel František Děd, zástupce velitele Miroslav Maňák, hospodářka Jitka Tučková, referent mládeže Zuzana Bojková, referent žen Veronika Maňáková, strojník Josef Kolář, Referent MTZ Petr Miňha, preventista Michal Miňha, členové výboru: Karel Jahoda a Radek Muž, předseda kontrolní a revizní komise Karel Novák ml., členové KRK Jana Kortanová a Věra Dědová, kronikář Jaroslav Pejša.


V roce 2015  jsme se zúčastnili 7. ledna pohřbu druhého nejstaršího člena sboru br. Oty Nováka. 

14. března proběhlo shromáždění delegátů okresu, kterého se za náš sbor zúčastnil Blahoslav Němečeka František Děd. Na tomto shromáždění byl navržen vedoucím okresní odborné rady velitelů br. František Děd a zástupcem vedoucího  okresní odborné rady mládeže br. Jaromír Netolický.

Poslední květnovou sobotu naše město navštívil  premiér ČR Bohuslav Sobotka v doprovodu hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, kteří též navštívili Dům hasičů, kde s nimi proběhla přátelská beseda.
Pátý sjezd SHČMS se tentokrát konal 4. července v Pardubicích, a z našeho sboru se ho zúčastnil br. František Děd.
V soutěži Dobráci roku jsme byli 18. září vylosováni jako první sbor v okrese Tábor a čtvrtý sbor Jihočeském kraji. Při této příležitosti Český rozhlas České Budějovice 21. září s br. Němečkem, br.Dědem, br.Dindou a br. Netolickým  uskutečnil rozhovor, který byl 25. a 27.září odvysílán  v rozhlase rádia České Budějovice.
 
29. října jsme se rozloučili na poslední cestě s naším nejstarším členem br. Janem Kubecem. 
V měsíci listopadu nám byl předán dopravní automobil IVECO Daily, který byl financován z dotace Jihočeského kraje a města Jistebnice. O tento automobil bylo zažádáno již v roce 2014.
Počátkem měsíce prosince byla naše klubovna vybavena novým nábytkem, který nám zpříjemnil naší Výroční valnou hromadu, která se konala 12. prosince. 

Letošní rok jsme zakončili 18. a 19. prosince první degustací vín z Moravy, která proběhla v Domě hasičů.

Návrat na obsah